W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami zawartymi w obowiązującej w dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

I CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, podnoszenia sprawności fizycznej i odporności organizmu oraz promocja miasta Wrocław
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Wrocław i okolic,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Wrocław,
 5. Informowanie o zagrożeniach i bezpieczeństwie w czasie pandemii COVID-19,
 6. Promocja zdrowego stylu życia.
 7. Popularyzacja zagadnień historycznych związanych ze świętem Żołnierzy Wyklętych.

II ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • Zapisy internetowe – zawody@pro-run.pl
 • Dyrektor biegu: Jacek Urbanowicz – biuro@pro-run.pl

III TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 16 maja 2021 (niedziela). Dokładna lokalizacja i trasa biegu zostaną zaprezentowane w trakcie przygotowań do imprezy.

IV OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

 1. Do 3 maja organizator zadeklaruje czy bieg będzie mógł się odbyć w jednym z wariantów (start wspólny, start w seriach lub starty indywidualne). Jeżeli bieg nie będzie mógł się odbyć uczestnicy otrzymają 100% zwrotu opłaty startowej.
 2. Zawodnicy zapisują się na jeden z trzech dystansów do wyboru jako bieg w miejscu wskazanym przez organizatora 16 maja lub jako bieg wirtualny na tożsamym dystansie.
 3. Zapisy elektroniczne na stronie internetowej biegu www.tropemwilczym.pro-run.pl od 01.03.2021 do 10.05.2021. Limit startujących – 500 osób na wszystkie dystanse łącznie.
 4. Opłata startowa za bieg wynosi 50zł przez cały okres trwania zapisów.
 5. W biegu biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na zweryfikowanej Liście Startowej na www.datasport.pl. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń zapisy zostaną zamknięte przed terminem jaki określa regulamin. Przy zapisach działają płatności online.
 6. Dane do dokonania opłat tradycyjnych:
  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
  nr konta: 44105015751000009080005508
  Tytułem: Tropem Wilczym, nazwisko i imię
 7. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi chyba, że impreza nie może się odbyć z winy organizatora.

V ORGANIZACJA STARTÓW I PRZEBIEG IMPREZY

 1. Organizator realizuje bieg zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i rozporządzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany statusu z imprezy biegowej na trening lub bieg indywidualny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany trybu startu z grupowego na indywidualny lub seryjny.
 4. Każdego uczestnika obowiązują zasady obostrzeń sanitarnych – należy zachować dystans społeczny – 1,5 metra oraz zasłaniać usta i nos.
 5. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do respektowania i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu biegu jeżeli obostrzenia sanitarne nie będą pozwalały na organizację wydarzenia w jakiejkolwiek formie.

VI PROGRAM IMPREZY

 • 8:00 otwarcie biura zawodów
 • 9:30 ceremonia otwarcia
 • 10:00 start Biegu
 • Dalsze etapy programu będą systematycznie ogłaszane.

VII TRASA BIEGU:

 1. Dla uczestników zostanie przygotowany dystans 5 km i 10 km oraz dystans symboliczny ok. 1963 m.
 2. Dokładny przebieg trasy oraz miejsce startu zostaną ogłoszone w osobnym komunikacie na stronie biegu.
 3. Trasa będzie oznaczona.
 4. Wytyczona trasa biegu nie obowiązuje przy zgłoszeniu na bieg wirtualny.

VIII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi 5 km, 10 km, 1963 m, otrzymają pamiątkowy medal,
 2. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN na 5 i 10 km otrzymają trofea
 3. Miejsca zdobyte w biegu na 1963 metry nie będą nagradzane.
 4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
 5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt.
 6. Warunkiem otrzymania nagród/trofeów jest ukończenie biegu. Dekoracja nastąpi zaocznie tylko wśród uczestników biegu organizowanego fizycznie. Uczestnicy biegu wirtualnego nie będą nagradzani.
 7. Uczestnicy biegu wirtualnego otrzymają pakiet startowy wysyłkowo. Wysyłki odbędą się po 16 maja.
 8. W biegu przewidziany jest limit 500 wspólny dla wszystkich dystansów:
  – 1963 m
  – 5 km
  – 10 km
 9. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 10 maja 2021 r. otrzymają pakiet startowy:
 • nr startowy
 • woda
 • medal na mecie
 • koszulkę biegu

IX BIEG WIRTUALNY

 1. Osoba zapisująca się na bieg wirtualny pokonuje dystans biegu we własnym zakresie w dogodnym dla siebie miejscu i czasie od 15 do16 maja.
 2. Aby być sklasyfikowanym należy przesłać do organizatora uzyskany rezultat na zawody@pro-run.pl (informacja tekstowa, screen lub zdjęcie)
 3. Pakiet startowy zostanie wysłany na adres podany w zgłoszeniu na bieg. Organizator nie odpowiada za źle podane dane teleadresowe.
 4. W biegu wirtualnym ze względu na różny czas i miejsce pokonywania dystansu nie ma nagradzanych najlepszych uczestników. Jest prowadzona tylko klasyfikacja.

X KOSZULKA BIEGU

 1. Fason i grafika otrzymywane w pakiecie startowym są losowe zgodnie z obowiązującymi na dany rok grafikami.
 2. Organizator nie gwarantuje dostępności właściwego rozmiaru i/lub fasonu oraz grafiki koszulki.

XI KLASYFIKACJA

 • Open K i M,
 • Wiekowa: kobiet i mężczyzn,
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 i więcej
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od i więcej

XII NAGRODY

 1. kategoria Open biegu organizowanego fizycznie kobiet i mężczyzn miejsce I-III – statuetki/puchary.
 2. kategorie wiekowe nie będą nagradzane.

XIII WARUNKI UCZESTNICTWA

 • w biegu głównym mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia i dokonały opłaty startowej,
 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność co potwierdza poprzez zapisanie się na wydarzenie,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu,
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu.

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XV PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np. dane osobowe mogą być przekazane:

 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • limit czasu -4 godziny,
 • klasyfikacja końcowa wg. czasów netto, poza pierwszymi 50 osobami na mecie, jednocześnie w przypadku startów indywidualnych tylko wg czasów netto,
 • uczestników obowiązuje strój sportowy,
 • zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości),
 • zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
 • bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy mogą biec tylko prawą częścią drogi po utwardzonym poboczu, a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu;
 • każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji i innych służb porządkowych biorących udział w zabezpieczeniu trasy,
 • biegacze, którzy przekroczą limit czasu mogą po zdjęciu numeru startowego kontynuować bieg na własną odpowiedzialność,
 • za wypadki zaistniałe na trasie biegu organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • organizator posiada ubezpieczenie NNW dla wydarzenia.
 • organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w trakcie trwania zawodów,
 • organizator zabezpiecza szatnię i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • posiłek na mecie dla uczestników tylko w warunkach na jakie będą pozwalać obostrzenia sanitarne,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów,
 • organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany regulaminu i trasy biegu bez podania przyczyn,
 • organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez dyrektora biegu.
 • wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga dyrektor biegu, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Szczegółowe informacje dotyczące Półmaratonu można uzyskać kontaktując się z nami: zawody@pro-run.pl