Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

05.03.2023 – Wrocław – Stadion Olimpijski – godz. 10.00 – 1963 m, 5 km, 10 km

I.CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja gminy Wrocław,
 4. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
 5. Rozpoczęcie sezonu biegowego we Wrocławiu.
 6. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom gminy Wrocław historii niepodległości i postaw patriotycznych.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Kwiatowa 15/5, 55-010 Groblice
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Urbanowicz, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz tel. , e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.tropemwilczym.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 05.03.2023
  – 5 i 10 km start o godzinie 10:00
  – Bieg symboliczny na 1963 m start o godzinie 11:30
  – Bieg Krasnala na 400 m start o godzinie 11:50
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Lekkoatletyczny).
 3. Biuro zawodów znajduje się na obszarze Stadionu Olimpijskiego przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Lekkoatletyczny).
 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg KRASNALA (do 7lat) na dystansie 400 m, limit 100 osób .

VI. TRASA BIEGU

 1. Do wyboru są trzy dystanse: 5 km,10km (2 pętle po 5000 m). Symboliczny bieg na 1963 m.
 2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa.
 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
 5. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy stadionie AWF Wrocław na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego.
 6. W biegu na 5 i 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, 5 i 10 km.
 2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn 5 i 10 km. Kategorie wiekowe nie są nagradzane.
 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 5 i 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi 5 km, 10 km, 1963 m, otrzymają pamiątkowy medal,
 2. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN na 5 i 10 km otrzymają nagrody rzeczowe i trofea
 3. Miejsca zdobyte w biegu na 1963 metry nie będą nagradzane.
 4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
 5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
 6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
 7. W biegu przewidziany jest limit 400 osób wspólny dla wszystkich głównych dystansów.
 8. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 27 lutego 2022 r. otrzymają pakiet startowy:
 • nr startowy
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • medal na mecie
 • koszulkę biegu

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 28.02.2023 r. do godz. 24:00 na stronie www.tropemwilczym.pro-run.pl (datasport)
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

5 km 10 km 1963 m
 • do 31.12.2022 – 70 zł
 • do 19.02.2023 – 80 zł
 • do 05.03.2023 – 100 zł
 • do 31.12.2022 – 70 zł
 • do 19.02.2023 – 80 zł
 • do 05.03.2023 – 100 zł
 • do 05.03.2023 – 50 zł

Zapisy w dniu zawodów 05.03.2023 r. – jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej.

Zawodników Pro-Run Wrocław  obowiązuje najniższa opłata startowa przez cały okres trwania zapisów.

3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 27.02.2022 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Tropem Wilczym, nazwisko i imię

5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 9.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (400 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność opłat startowych.

XI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu na 5 i 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. W biegu na 1963 m mogą startować zawodnicy od 8 roku życia, pod opieka opiekunów.
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera).

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XIII.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
XIII.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
XIII.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
XIII.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
XIII.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.